Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w serwisie internetowym Florysta3D.pl


ART. 1
[PRZEPISY OGÓLNE]

Warunkiem zamówienia Usługi z serwisu internetowego prowadzonego pod domeną www.florysta3d.pl jest bezwarunkowa akceptacja wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.florysta3d.pl oraz w siedzibie Właściciela w formie wersji drukowanej.

ART. 2
[DEFINICJE]

 1. Dane Osobowe - informacje dotyczące osoby fizycznej, przetwarzane przez Właściciela Serwisu w celu prawidłowego świadczenia Usług, zgromadzone m.in. przy świadczeniu Usług oferowanych w Serwisie.
 2. Konto - udostępnione Użytkownikowi przez Właściciela Serwisu miejsce na serwerach komputerowych, gdzie Użytkownik wprowadza swoje Dane rejestracyjne oraz nimi zarządza.
 3. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 4. Regulamin - niniejszy dokument.
 5. Serwis - portal internetowy pod domeną www.florysta3d.pl prowadzony przez Właściciela serwisu.
 6. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem serwisu zawarta z chwilą skutecznego zlecenia Właścicielowi Serwisu wykonania Usług oferowanych przez Serwis, co do zasady uwarunkowane dokonaniem zapłaty za wybraną Usługę lub Usługi oferowane przez Serwis.
 7. Usługa - świadczenie Właściciela serwisu na rzecz Użytkownika wykonywane w ramach Umowy za pomocą Serwisu (e-usługa).
 8. Użytkownik - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych Osoba, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być także osoba fizyczna małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody jej przedstawiciela ustawowego.
 9. Właściciel Serwisu – ALTERLOGIC Sp. z o.o. z siedzibą Brzezinach (62-874 Brzeziny), ul. Polna 6/1, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441933, NIP: 9680972817, REGON: 302252914.

ART. 3
[ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG]

 1. Wymagania techniczne niezbędne do świadczenia Usług za pomocą Serwisu ograniczone są do komputera z dostępem do Internetu.
 2. W ramach Serwisu są oferowane dwie odpłatne e-usługi:
  1. INTELIGENTNY WIRTUALNY FLORYSTA (IWF) – umożliwia doradztwo w zakresie układania kompozycji i dekoracji kwiatowych w czasie rzeczywistym
  2. PROJEKTANT KOMPOZYCJI KWIATOWYCH 3D (PKK3D) – umożliwia projektowanie, wizualizacje i symulacje starzenia się kompozycji i dekoracji kwiatowych w przestrzeni trójwymiarowej.
 3. Każdą z Usług można nabyć odpłatnie (zgodnie z zamieszczonym na stronach Serwisu cennikiem /"Cennik"/) w ramach wybranego pakietu, odpowiednio:
  1. IWF – pakiet:
   • Pomocnik
   • Doradca
   • Specjalista
  2. PKK3D – pakiet:
   • Kowalski
   • Pasjonat
   • Biznes
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika zapłaty za wybraną Usługę/Usługi za pomocą jednego ze sposobów płatności określonych na stronie Serwisu.
 5. Użytkownik chcąc zamówić Usługę – postępuje zgodnie z informacjami zawartymi w Serwisie. Z chwilą dokonania zapłaty za Usługę, Użytkownik otrzymuje dostęp do wybranego przez siebie pakietu doradztwa i zostaje rozpoczęte świadczenie Usługi.

ART. 4
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Właściciela serwisu, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest ALTERLOGIC Sp. z o.o. z siedzibą Brzezinach (62-874 Brzeziny), ul. Polna 6/1, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441933, NIP: 9680972817, REGON: 302252914, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Właściciel Serwisu przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania, zmiany, rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usług.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Właściciel Serwisu uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 7. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez złożenie stosownego oświadczenia woli na adres siedziby Właściciela serwisu.

ART. 5
[PRAWA AUTORSKIE]

Cała zawartość Serwisu, a w szczególności: nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i jakiekolwiek posługiwanie się nimi poza Serwisem wymaga uprzedniej zgody Właściciela Serwisu, pod rygorem odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej.

ART. 6
[ZASTRZEŻENIA PRAWNE]

 1. Właściciel Serwisu informuje, iż może wystąpić czasowa niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu czy też niedostępność Serwisu, wynikająca z dokonywania zmian, napraw czy ulepszeń w Systemie. O przerwach technicznych oraz - w miarę możliwości - czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 2. Decyzja Użytkownika o realizacji Usługi jest równoznaczna ze złożeniem Właścicielowi Serwisu przez Użytkownika następujących oświadczeń woli i wiedzy:
  1. oświadczam, iż jestem uprawniony do wskazywania podanego przeze mnie adresu / lokalizacji oraz adresu poczty elektronicznej jako jego dysponent i odbiorca. Jakiekolwiek naruszenie prawa z tego tytułu obciąża wyłącznie mnie i przejmuję wszelką odpowiedzialność Właściciela Serwisu z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  2. mam świadomość, że Usługi realizowane przez Serwis są wykonywane w sposób w pełni zautomatyzowany i mają charakter wyłącznie orientacyjny i poglądowy, a Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za trafność, kompletność, czy zgodność z prawdą efektów realizacji Usług; mam świadomość, że podejmując działania czy wyciągając wnioski na podstawie treści zawartych na stronie, bądź w efekcie realizacji Usług doradczych, robię to na własną odpowiedzialność,
  3. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  4. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji systemowych (newsletter).
 3. Pomimo dołożenia maksymalnej staranności przez Właściciela Serwisu, z uwagi na fakt, iż Usługi są wykonywane przez automatyczny system informatyczny, nie sposób wykluczyć, iż raport z ich realizacji będzie niezgodny z rzeczywistością.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za koszty z tytułu transferu danych ponoszone przez Użytkownika korzystającego z Serwisu.

ART. 7
[REKLAMACJE I ROZWIĄZANIE UMOWY]

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Usługi.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby Właściciela serwisu.
 3. Właściciel Serwisu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, jego login, dane osoby składającej reklamację, jeżeli Użytkownik nie jest osobą fizyczną oraz opis przedmiotu reklamacji i jej uzasadnienie. Reklamujący powinien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne będące w jego posiadaniu dowody, którymi uzasadnia reklamację.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Właściciela serwisu.
 7. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie zdecydować się na rozwiązanie umowy z Właścicielem Serwisu, poprzez doręczenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy pisemnie do siedziby Właściciela Serwisu.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik rozpoczął już realizację Usługi, może rozwiązać Umowę dopiero po jej zakończeniu. Warunkiem jest uregulowanie należności za wykonaną Usługę wobec Właściciela.
 9. Umowa z Użytkownikiem może zostać rozwiązana przez Właściciela Serwisu, w drodze przekazania Użytkownikowi stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres elektroniczny, który został podany przy rejestracji.

ART. 8
[POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Cennika i Regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania tego faktu Użytkownikom. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel Serwisu poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu oraz wyłożenie w swojej siedzibie.
 2. Zmiana Cennika i Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu opublikowania na stronie Serwisu.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 4. Wszelkie spory związane z Umową podlegają przepisom prawa polskiego i wyłącznej jurysdykcji sądów polskich, oraz właściwym sądom.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd odpowiedni dla siedziby Właściciela Serwisu.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu podczas realizacji Usługi obowiązuje Regulamin aktualny w chwili zrealizowania przez Użytkownika płatności za daną Usługę realizowaną za pomocą Serwisu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.